HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה  • סיפורים לילדים -דוד החקיין0

     מהיום דוד החקיין גם בטלפון 079-919-3000 {בעלות שיחה רגילה} חדש חדש  חודש סיוון חדש חדש   001 הקרב בקניון 002 החורבן חלק א 003 החורבן חלק ב 004 הזמר 005 הכעסן 006 היפה 007 סופו של שקרן 008 השואה 009 מסתורין מסוכן 010 רחמים מסוכנים 011 ראיון עם דוד החקיין 012 עדויות חדשות 013 עדויות

    READ MORE
דילוג לתוכן