HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה
HTML Marquee loop attribute
לעילוי נשמת: מלכה בת שפרה, שמואל בן שפרה, רפאל בן שפרה, אברהם בן פלורה, אליהו בן צבי, הדסה בת נעמי, מאיר בן מרים, חיים בן חויה, צמח בן דינה, יפה פורטונה בת רחל.
להצלחה והכנעת כל המקטרגים: דוד נתן בן בלה, יוסף בן חנה, אליאור בן אורית.| נא להתפלל לרפואת: אליהו עזריאל בן חנה דבורה, מנחם בן אהובה, ימית בת פורטונה  • למה אתה עושה השתדלות לפרנסה?0

    כיצד משתדלין ? מקומה הנכון של ההשדלות בראי היהדות! ” כשאדם שם ביטחונו באיזה דבר מטובות העולם הזה . הוא מראה כאילו אותו דבר יש לו ח”ו כוח להפעיל זולת הבורא ברוך הוא ממליא נפסק מזה הדבר דביקות ושפע של הבורא ברוך הוא , וזה ששמעתי ממורי הגאון בוצינא קדישא המפורסם מו”ה דוב בער זלה”ה

    READ MORE
דילוג לתוכן